Druge storitve

Tolmačenje

Jezikovno ocenjevanje

Oblikovanje besedil

Preizkus berljivosti

Tolmačenje

Simultano tolmačenje na zdravstvenih konferencah in kongresih 

Konsekutivno tolmačenje: asistenca za bolnike in/ali zdravstvene delavce ter farmacevtska podjetja, ki potrebujejo revizijo kliničnih študij

Ne glede na to, ali gre za simultano ali konsekutivno tolmačenje, mora imeti tolmač poglobljeno znanje s področja medicine. Tolmač se mora zavedati tudi razlik med tolmačenjem za splošno javnost in tolmačenjem za občinstvo, ki ga sestavljajo strokovnjaki in znanstveniki. Slednji namreč zlahka razumejo strokovne izraze, tudi če niso v njihovem maternem jeziku, pri tolmačenju za bolnike in splošno javnost pa tolmač potrebuje večji nabor veščin in znanja.

Oblikovanje besedil

Oblikovanje besedil je prav tako pomembno kot kakovost prevoda. Za ustrezno postavitev prevedenih besedil, slik, tabel in drugih grafičnih elementov poskrbijo naši strokovnjaki za namizno založništvo (DTP), ki uporabljajo posebno programsko opremo za postavitev in oblikovanje besedil. Tako poskrbimo, da je oblika besedila, ki ga vrnemo stranki, enaka kot v izvirnem dokumentu.

Jezikovno ocenjevanje

V določenih okoliščinah ni dovolj zagotoviti le točen prevod izvirnega dokumenta. Na primer, če prevajate vprašalnik z izidi zdravljenja, o katerih poročajo bolniki (angl. Patient Reported OutcomePRO), za multicentrično raziskavo, bo ta vprašalnik treba prilagoditi tako, da bodo v njem uporabljeni izrazi, ki so primerni za ciljno populacijo v ciljnem območju, obenem pa tudi razumljivi in nedvoumni. Na primer, pri raziskavi vpliva določene bolezni na rekreativne dejavnosti, ne boste postavili vprašanja o »igranju golfa« v Srbiji, saj ta šport ni značilen za to območje.

Postopek jezikovnega ocenjevanja (lingvistična validacija) vključuje dva prevoda besedila iz izvirnega v ciljni jezik, ki ga ločeno opravita dva prevajalca, korak usklajevanja, v katerem se na podlagi primerjanja in usklajevanja obeh prevodov izdela ena različica, ki združuje najboljše elemente iz obeh, prevod v jezik izvirnika ter končni pregled in izdelavo popravljenega prevoda. Temu koraku navadno sledi kognitivni intervju zaradi potrjevanja ustreznosti in razumljivosti vsebine.

Preizkus berljivosti

V skladu z Direktivo 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, dopolnjeno z Direktivo 2004/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta, morajo vsi imetniki dovoljenj za promet z zdravilom preskusiti navodila za zdravilo glede berljivosti in tako zagotoviti, da so navodila »berljiva, jasna in enostavna za uporabo«. Za uporabnika morata biti zagotovljeni primerna razumljivost in preprosta uporaba navodila. Prav zato so bili pripravljeni modeli za pregled dokumentov glede kakovosti (angl. Quality Review of Documents – QRD), vendar pa oni ne izključujejo izvajanja preizkusov berljivosti.

Po Pravilniku o vsebini vloge in dokumentacije ter postopku za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom se pri registraciji novega zdravila v Srbiji od predlagatelja vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom lahko zahteva, da na zahtevo Agencije za zdravila in medicinske pripomočke Srbije priloži preizkus berljivosti. Kljub temu, da Srbija ni članica Evropske unije, so modeli QRD, ki se uporabljajo v Srbiji, usklajeni z modeli QRD Evropske unije.

Hrvaška je članica Evropske unije, zato je preizkus berljivosti mogoče opraviti v katerem koli jeziku članic EU, rezultate pa je treba dostaviti Agenciji za zdravila in medicinske pripomočke Republike Hrvaške v angleškem in hrvaškem jeziku. Poleg tega je predvidena tudi obveznost predlagatelja vloge/imetnika dovoljenja, da zagotovi visoko raven kakovosti prevedenega besedila navodil za uporabo zdravila v hrvaški jezik (več o tem lahko preberete na http://www.halmed.hr/Lijekovi/Upute-za-podnositelje-zahtjeva/Nadogradnja-dokumentacije-o-lijeku/Uputa-za-nositelje-odobrenja-o-ispitivanju-razumljivosti-i-jednostavnosti-Upute-o-lijeku.

Preizkuse berljivosti je treba opraviti tudi za vse druge informacije, namenjene bolnikom (npr. navodila za uporabo), kot tudi vprašalnike za bolnike in vprašalnike z izidi, o katerih poročajo bolniki (PRO).